Stipendium för juniorer

Odontologiska Samfundet i Finland (OSF) rf’s juniormedlemmar har rätt att en gång under sina odontologiska studier ansöka om ett stipendium på femhundra (500) € för ett odontologiskt ändamål. Detta kan tex vara bidrag till en kongressresa, ett kursdeltagande eller anskaffning av facklitteratur. En fritt formulerad skriftlig ansökan tillställs OSF rf’s styrelse som vid behov kan be om kompletterande uppgifter. Användningssättet bör verifieras innan stipendiet betalas ut.

Understöd för fördjupade studier

Styrelsen för Odontologiska Samfundet i Finland rf. beviljar föreningens juniormedlemmar understöd för utförande av fördjupade studier.

Riktlinjer för understöd av fördjupade studier

Överloppsbidrag till juniormedlemmar 2021.

På grund av det rådande coronaläget har styrelsen för Odontologiska Samfundet i Finland beslutit att, som en engångsföreteelse, understöda sina juniormedlemmar utan sommarjobb med en summa på 1000 € (per person), utöver det de för övrigt eventuellt ansöker om av de etablerade understöden och stipendierna. Corona-pandemin har försvårat våra studerandes möjligheter att få sommarjobb och med detta stöd vill vi uppmuntra våra studerande som inte sommarjobbar till att använda sommarmånaderna till tex fördjupade studier. Bidraget är i första hand avsett som kompensation för uteblivna inkomster i de fall studerande, trots försök, inte lyckats få arbete för sommaren 2021 varför en fritt formulerad ansökan kan tillställas styrelsen ända till slutet av september 2021.

Styrelsen förbehåller sig rätten att be om förtydligande information.

Styrelsen påminner om att ett dylikt understöd är skattepliktigt.

OBS! Se även under rubriken: Stipendier, pris och understöd (forskningsstipendum, resestipendier)

Stipendieannons som utkommer i Tandläkartidningens nummer 9 i augusti.