Stadgar

ODONTOLOGISKA SAMFUNDETS I FINLAND STADGAR

Godkända på Samfundets årsmöte den 27 januari 2007
Godkända av Föreningsregistret den 16 augusti 2007

NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 1.
Föreningens namn är Odontologiska Samfundet i Finland. I dessa stadgar används namnet Samfundet. Samfundets hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde är hela landet.

ÄNDAMÅL

§ 2.
Samfundet har till ändamål att befordra ett gott kamratskap, tillvarataga de svenskspråkiga tandläkarnas intressen och främja odontologins utveckling i Finland.

§ 3.
För att fullfölja dessa syften anordnar Samfundet möten med föredrag och diskussioner, kurser och symposier, idkar publikationsverksamhet och utdelar stipendier samt upprätthåller förbindelser med inhemska och utländska tandläkarsammanslutningar.

§ 4.
Till stöd för sin verksamhet har Samfundet rätt att köpa och äga fast och lös egendom, ta emot gåvor och testamenten samt med vederbörligt tillstånd anordna lotterier och penninginsamlingar.

§ 5.
Samfundet kan ansluta sig som medlem till inhemska och utländska sammanslutningar, om detta främjar Samfundets syften. Beslut därom fattas av Samfundets möte.

MEDLEMSKAP

§ 6.
Till Samfundet hör ordinarie medlemmar, juniormedlemmar, korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar. Samtliga medlemmar har rösträtt. Till ordinarie medlem kan inväljas i Finland legitimerad tandläkare. Till juniormedlem kan inväljas odontologiestuderande.
Medlemsansökan bör riktas till Samfundets ordförande. Ansökan föredrages vid först infallande Samfundsmöte och inval sker vid närmast därpåföljande möte. För inval fordras 1/4 majoritet.
Efter erhållen legitimation blir juniormedlem ordinarie medlem, förutsatt att om utträde ej har meddelats.
På förslag av styrelsen kan Samfundets möte till korresponderande medlem utse särskilt förtjänta personer från odontologins eller något närstående område. Kallelsen sker på årsmötet.
På förslag av styrelsen kan Samfundets möte till hedersmedlemmar utse personer, som synnerligen förtjänstfullt har verkat inom odontologins eller något närstående område eller till vilka Samfundet står i mycket stor tacksamhetsskuld. Kallelsen sker på årsmötet.

§ 7.
Samfundets ordinarie medlemmar betalar en medlemsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet.
Juniormedlemmar, korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar samt medlemmar som fyllt 63 år är befriade från medlemsavgift.
Juniormedlemmar och ordinarie medlemmar betalar en inskrivningsavgift, vars storlek bestämmes av årsmötet.

§ 8.
Medlem som önskar avgå ur Samfundet bör meddela därom skriftligen till Samfundets styrelse eller dess ordförande eller muntligen på Samfundets möte för antecknande i protokollet. Medlemmen befrias då från medlemsavgift från följande år.

§ 9.
Medlem, som uppenbart skadat Samfundets intressen, brutit mot dess stadgar eller annars försvårat Samfundets verksamhet, kan uteslutas ur Samfundet. Uteslutandet sker omedelbart efter beslut av Samfundets möte, sedan förslag därom gjorts på ett tidigare möte. För uteslutande erfordras 3/4 majoritet. Medlem, som trots uppmaning inte under två års tid betalat sin medlemsavgift, kan av Samfundets styrelse uteslutas.

§ 10.
Samfundets språk är svenska.

MÖTEN

§ 11.
Samfundets möten hålls minst en gång i månaden på dag, som av Samfundets styrelse bestämmes. Möten hålles dock inte i juni, juli och augusti. Mötet i januari är Samfundets årsmöte.
Samfundets styrelse har rätt att sammankalla extra möten. Även då minst 1/10 av Samfundets medlemmar skriftligen därom anhåller sammankallas extra möte.
Som Samfundets mötesordförande fungerar Samfundets ordförande, utom på årsmötet i de ärenden, där ordförande enligt lag är förhindrad.

§ 12.
På Samfundets årsmöte
1. föredrages styrelsens årsberättelse och bokslut från föregående år samt revisionsberättelsen,
2. fastställes bokslutet och beslutes om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen,
3. fastställes verksamhets- och budgetförslag för innevarande år,
4. fastställes medlems- och inskrivningsavgiften för innevarande år,
5. väljes i § 15 nämnda styrelsemedlemmar,
6. väljes två revisorer och en revisorssupplelant,
7. behandlas övriga ärenden, som styrelsen nämnt i möteskallelsen,
8. kallas eventuella hedersmedlemmar och korresponderande medlemmar.

§ 13.
På Samfundets möten sker val och annan röstning öppet därest medlem inte påyrkar val eller omröstningar.
Om vid öppna val eller omröstningar rösterna faller lika, gäller som mötets beslut den mening mötets ordförande företräder. Om vid val eller omröstningar med slutna sedlar rösterna faller lika, avgör lotten.

§ 14.
Kallelse till möte utfärdas skriftligen eller genom annons i en av huvudstadens svenskspråkiga tidningar minst 4 dagar före mötet.

STYRELSEN

§ 15.
Samfundets styrelse består av ordförande, som benämns Samfundets ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, klubbhövding, Pressnämndens ordförande, Kursnämndens ordförande samt två landsortsmedlemmar.
Ordförande och landsortsmedlemmarna väljs för ett år, övriga medlemmar för tre år. Ordförande och landsortsmedlemmarna kan omväljas, dock högst tre år i rad, övriga medlemmar kan ej omväljas, om årsmötet inte enhälligt annorlunda besluter och om Samfundets intressen så kräver.
Första året väljes två av de övriga medlemmarna för en mandattid på ett år, två för två år och två för tre år. Årsmötet avgör vilka medlemmar som väljes för vilken mandattid. De styrelsemedlemmar, som väljes för en förkortad mandattid, kan omväljas en gång.
Om en styrelsemedlem avgår under sin mandattid, väljes på följande möte en ersättare för resten av mandattiden.

§ 16.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om tre styrelsemedlemmar så kräver. Styrelsen är beslutför om ordföranden eller viceordföranden och minst tre styrelsemedlemmar är närvarande.

§ 17.
Till styrelsens uppgifter hör, förutom vad som i föreningslagen och dessa stadgars övriga paragrafer stadgas,
1. att representera Samfundet och sköta dess löpande ärenden,
2. att verkställa Samfundets mötesbeslut,
3. att sköta Samfundets ekonomi och ombesörja att verksamhets- och budgetförslag uppgöres samt att bokslutet uppgöres vid kalenderårets slut,
4. att avge årsberättelse på årsmötet,
5. att dela ut stipendier och övriga pris enligt vad för dessa stadgas,
6. att utse medlemmar till i §§ 18 och 19 nämnda kommittéer, nämnder och råd.

§ 18.
På sitt första möte efter val tillsätter styrelsen följande permanenta kommittéer och nämnder förutom dessas ordföranden, vilka årsmötet väljer.
1. Programkommittén, vars verksamhet leds av Samfundets viceordförande, och vars medlemmar är en medlem ur Kursnämnden och annan medlem.
2. Ekonomikommittén, vars verksamhet leds av skattmästaren, och vars medlemmar är Kursnämndens kassör och en bokförare.
3. Festkommittén, vars verksamhet leds av klubbhövdingen, och vars medlemmar är en viceklubbhövding och en annan medlem.
4. Pressnämnden, vars verksamhet leds av Pressnämndens ordförande, och vars medlemmar är årsbokens redaktör, en bibliotekarie och en arkivarie.
5. Kursnämnden, vars verksamhet leds av Kursnämndens ordförande, och vars medlemmar är en sekreterare, en kassör och en annan medlem.
Dessa kommittéers och nämnders uppgifter bestämmes närmare i reglementen, vilka godkännes av Samfundets möte.

§ 19.
Samfundets styrelse bistås i sin verksamhet av ett tremannaråd samt i stipendiefrågor av ett stipendieråd. Rådens medlemmar utses av styrelsen. Styrelsens beslut stadfästes på närmast efter årsmötet följande möte.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIOD

§ 20.
Samfundets verksamhetsår är perioden mellan två årsmöten. Samfundets räkenskaper avslutas per kalenderår och bokslutet skall inlämnas till revisorerna 14 dagar före årsmötet.

TECKNANDE AV NAMN

§ 21.
Samfundets namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller någon av dessa tillsammans med en styrelsemedlem, som särskilt utsetts för detta. I löpande ärenden tecknas namnet av sekreteraren, i ekonomiska ärenden av skattmästaren.

FONDER

§ 22.
Samfundet har rätt att upprätthålla fonder, vilkas medel användas i enlighet med stadgar som uppgjorts för dess och vilka Samfundets möte godkänner.

STADGEÄNDRINGAR OCH UPPLÖSNING AV SAMFUNDET

§ 23.
Förslag om ändring av dessa stadgar bör göras på möte före årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna fattas på årsmötet. För godkännande av stadgeändringar fordras 3/4 majoritet. Mellan mötena bör minst en månad ha förflutit.
Vid behandling av stadgeändringsförslag bör därom meddelas i möteskallelsen.

§ 24.
Förslag om upplösning av Samfundet bör göras på möte före årsmötet. Beslut om upplösning av Samfundet fattas på årsmötet. För godkännande fordras 3/4 majoritet. Mellan mötena bör minst en månad ha förflutit. Upplöses Samfundet bestämmes samtidigt om användningen av Samfundets medel. Därvid bör beaktas vad som för fonderna stadgas och övriga medel överföres till en svenskspråkig inregistrerad organisation, vars verksamhet kan främja odontologins utveckling i Finland.

§ 25.
I övrigt gäller vad i föreningslagen stadgas.