Stipendier, pris och understöd

Forskningsstipendium

Styrelsen lediganslår ett eller flera forskningsstipendium årligen, både på hemsidorna och i Tandläkartidningen. Stipendierna delas ut på årsmötet.

Stipendieannons som utkommer i Tandläkartidningens nummer 9 i augusti.

Riktlinjer för Samfundets forskningsstipendium

Ansökningsblankett

Resestipendier

Ansökningstiden för resestipendier är fortlöpande. Resestipendierna skall ersätta utgifter för resorna, deltagaravgiften och övernattningar. Ansökningarna bör inlämnas innan resan inleds och de behandlas på styrelsemötena. Endast ett stipendium per medlem och kalenderår beviljas. Resestipendiet betalas ut efter det att en kort rapport samt redovisning inklusive kvitton inlämnats till kansliet inom två månader efter resan. Stipendiemottagaren förbinder sig att vid anmodan komma och presentera sin reserapport på ett av Samfundet ordnat månadsmöte.
Se närmare instruktioner: Riktlinjer för resestipendier
Ansökningsblankett

Linda Gadds fond

Linda Gadds fond för odontologisk och medicinsk forskning lediganslås av Finska Läkaresällskapet vartannat år i augusti och delas ut på Finska Läkaresällskapets årsmöte i januari.

Pehr Gadds pris

Pehr Gadds pris delas i regel ut vartannat år, på Samfundets årsfest i januari. En speciellt tillsatt prisnämnd utser mottagaren av priset.

Resebidrag

Medlemmar som är bosatta utanför huvudstadsregionen kan ansöka om rese- och övernattningsbidrag för att delta i Samfundets verksamhet. Bidragets storlek baserar sig på faktiska kostnader beroende på fortskaffningsmedel och övernattningsfaciliteter. Bidraget kan sökas till all av Samfundet ordnad verksamhet i Helsingfors och dess omnejd. Ansökningar kan göras till flera olika tillfällen under året. Styrelsen förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall bedöma bidragets storlek.
Ansökningsblankett