Medlemskap

I Finland legitimerad tandläkare och odontologiestuderande, som är villiga att omfatta Samfundets syften på svenska, välkomnas som medlem.

Till Samfundet hör ordinarie medlemmar, juniormedlemmar, korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar.

Till ordinarie medlem kan väljas i Finland legitimerad tandläkare.

Till juniormedlem kan väljas odontologiestuderande.
Efter erhållen legitimation blir juniormedlem ordinarie medlem.

På förslag av styrelsen kan Samfundets möte utse korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar, se stadgarna.

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet.

Medlemsavgiften för tandläkare bosatt i Helsingforsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Sibbo) utgör 80 euro, och för övriga Finland 40 euro. Medlem bosatt utomlands 20 euro.

BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Juniormedlem, korresponderande- och hedersmedlemmar betalar ingen avgift.
Från det verksamhetsåret som en medlem fyller 68 år blir medlemmen befriad från medlemsavgift.  (Medlemmar som verksamhetsåret 2019 varit eller blivit medlemsaviftsbefriade pga ålder behåller sin avgiftsfrihet.)

NEDSATT MEDLEMSAVGIFT

Nedsatt medlemsavgift kan sökas med en fri ansökan.
Av ansökan med bilagor skall framgå på vilka grunder och för hur lång tid nedsättning sökes.

Kriterier:

-militärtjänstgöring (som bilaga kopia av inryckningsförständigande)

-minst ett års vistelse utomlands (i bilaga bör klargå vistelsens orsak och längd)

-moderskaps-, vård- och sjukledighet som varar minst 10 månader (som bilaga en kopia på av FPA utfärdad beräkning av moderskaps- och sjukdagpenning)

MEDLEMSANSÖKAN

Medlemsansökan bör riktas till Samfundets ordförande eller till kansliet.

Printa ut: 

Ansökan om juniormedlemskap eller  Ansökan om ordinarie medlemskap

fyll i den och skicka till kansliet, Odontologiska Samfundet, Fredriksgatan 30 A 5, 00120 Helsingfors, eller per e-post till kansliet@osf.fi.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I OSF!